Dating-Royale: Bekijk pagina : Gebruiksvoorwaarden
Chat
 
 (Ctrl+Enter)
 • Nederlands 
 • Gebruiksvoorwaarden

  Algemene voorwaarden Dating-royale

  Artikel 1    Werkingssfeer

  1.    Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Dating-royale en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dating-royale, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

  3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  4.    Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Dating-royale en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

  5.    Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Dating-royale zijn overeengekomen.

  Artikel 2    Aanbiedingen en/of offertes

  1.    Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

  2.    Alle aanbiedingen en/of offertes van Dating-royale zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

  3.    De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

  4.    Dating-royale kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  5.    Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Dating-royale daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dating-royale anders aangeeft.

  6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Dating-royale niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  7.    Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

  Artikel 3    Totstandkoming overeenkomst

  De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Dating-royale.

   

  Artikel 4    Abonnement

  De Wederpartij gaat met Dating-royale een abonnement aan voor bepaalde tijd. De Wederpartij kan kiezen voor een abonnementsperiode van 1 tot 12 maanden. Na het aangaan van het abonnement kan de Wederpartij, na afloop van het herroepingstermijn van twee weken, de overeenkomst in de tussentijd niet opzeggen. 

  Artikel 5    Registratie en profiel

  1.    De Wederpartij kan zich inschrijven op de website van Dating-royale. Voor registratie is vereist dat de Wederpartij minimaal 18 jaar oud dient te zijn.

  2.    De Wederpartij mag slechts één profiel klaarmaken. Het is niet toegestaan om meerdere profielen aan te maken of te gebruiken. Bij gebruik van meerdere profielen zal het profiel van de Wederpartij worden opgeheven.

  3.    De Wederpartij dient de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Het is toegestaan om een pseudoniem gebruiken, maar de gekozen gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn.

  4.    Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  5.    Zodra de Wederpartij zich heeft ingeschreven, krijgt de Wederpartij een eigen account en profiel toegewezen.

  6.    Zodra de Wederpartij een eigen account en profiel toegewezen krijgt kan de Wederpartij via de website berichten kopen om zodoende berichten te kunnen versturen. 

  7.    De Wederpartij beheert zijn eigen profiel en dient zijn profiel zelf in te richten.

  8.    Dating-royale is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Wederpartij is geplaatst.

  Artikel 6    Berichten

  1.    Na registratie kan de Wederpartij privéberichten inkopen en sturen naar andere gebruiker en ontvangen van andere gebruikers. 

  2.    Dating-royale heeft geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Dating-royale adviseert dringend gepaste zorg te betrachten bij het reageren en sturen van berichten.

  3.    Dating-royale kan niet garanderen dat de personen met wie de Wederpartijcontact legt, daadwerkelijk zijn wie zijn pretenderen te zijn of dat dit leidt tot een ontmoeting buiten de website om. Gebruikers zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie kan onjuist zijn zonder dat Dating-royale daar controle uit op kan oefenen.

  3.    Dating-royale neem geen kennis van de privéberichten, tenzij Dating-royale het vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de website en/of dat er een strafbaar feit wordt gepleegd.

  Artikel 7    Toezicht en/of overtreding

  1.    Indien Dating-royale een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van de Website constateren, is Dating-royale gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen.

  2.    Dating-royale is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist is gebleken.

  3.    De Wederpartij vrijwaart Dating-royale van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie.

  4.    Dating-royale controleert niet vooraf de inhoud van publicaties op de website, en kan dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Indien Dating-royale hier op de hoogte van wordt gebracht, zal Dating-royale in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.

  Artikel 8    Wijziging overeenkomst

  1.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dating-royale de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

  2.    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dating-royale zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Dating-royale de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

  4.    Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Dating-royale daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Dating-royale proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

  5.    Dating-royale zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dating-royale kunnen worden toegerekend.

  6.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Dating-royale zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

  Artikel 9    Uitvoering overeenkomst

  1.    Dating-royale zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2.    Dating-royale heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3.    Dating-royale heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

  4.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dating-royale het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Dating-royale niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

  5.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dating-royale het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  6.    De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Dating-royale.

  7.    Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Dating-royale het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

  8.    De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 10    Prijzen en tarieven

  1.    De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

  2.    De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  3.    Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Dating-royale.

  4.    Van alle bijkomende kosten zal Dating-royale tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

  Artikel 11    Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

  1.    Indien Dating-royale bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Dating-royale gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

  2.    Indien Dating-royale het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  3.    Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  -    de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dating-royale rustende verplichting ingevolge de wet;

  -    Dating-royale alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

  -    bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  4.    De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  5.    Dating-royale zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Dating-royale zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

  Artikel 12    Koop en/of Dienstverlening op afstand

  1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

  2.    Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

  3.    Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Dating-royale  het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

  4.    Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Dating-royale geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

  5.    In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Dating-royale het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

  6.    Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. 

  7.    Indien Dating-royale niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Dating-royale geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Dating-royale in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

  8.    De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Dating-royale geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze. 

  9.    Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Dating-royale met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Dating-royale de Dienst volledig heeft verricht.

  10.    Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

  11.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Dating-royale heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

  12.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Dating-royale uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

  13.    Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Dating-royale de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Dating-royale uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Dating-royale en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Dating-royale. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

  14.    Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

  -    diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  -    producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dating-royale geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

  -    verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

  -    hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

  -    producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

  -    producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

  -    producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

  -    producten en/of diensten van persoonlijke aard;

  -    producten en/of diensten op maat gemaakt.

  Artikel 13    Levering

  1.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

  2.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

  3.    Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres. De levering van de Credits wordt uitgevoerd door Dating-royale BV.

  4.    De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

  5.    Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

  Artikel 14    Leverings- en uitvoeringstermijnen

  1.    De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Dating-royale opgegeven termijn.

  2.    Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

  3.    Indien Dating-royale gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Dating-royale heeft verstrekt.

  4.    Bij overschrijding van de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Dating-royale schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dating-royale alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

  5.    Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dating-royale zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Dating-royale binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

  Artikel 15    Risico-overgang consumenten

  1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

  2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Dating-royale.

  3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

  Artikel 16    Risico-overgang bedrijven

  1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

  2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Dating-royale.

  3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

  Artikel 17    Betaling

  1.    Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Dating-royale aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

  2.    Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

  3.    Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Dating-royale aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

  4.    De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

  5.    Dating-royale en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

  6.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  7.    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

  8.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dating-royale en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Dating-royale onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 18    Incassokosten

  1.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

  2.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dating-royale, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

  3.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dating-royale, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

  4.    Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Dating-royale pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dating-royale de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

  5.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

  Artikel 19    Tegoedbon

  1.    Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Dating-royale.

  2.    De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

  3.    Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 maand.

  4.    Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

  5.    In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

  6.    In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

  Artikel 20    Eigendomsvoorbehoud

  1.    Alle door Dating-royale in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dating-royale totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

  2.    Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

  3.    Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

  Artikel 21    Opschorting

  1.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Dating-royale het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

  2.    Voorts is Dating-royale bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  -    na het sluiten van de Overeenkomst Dating-royale omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  -    de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  -    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dating-royale kan worden gevergd.

  3.    Dating-royale behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 22    Ontbinding

  1.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dating-royale bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

  2.    Voorts is Dating-royale bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  -    na het sluiten van de Overeenkomst Dating-royale omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

  -    de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  -    door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dating-royale kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

  -    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dating-royale kan worden gevergd;

  -    de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

  -    de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

  -    de Wederpartij komt te overlijden.

  3.    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

  4.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dating-royale op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

  5.    Indien Dating-royale de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Dating-royale niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

  6.    Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Dating-royale geleden schade.

  Artikel 23    Overmacht

  1.    Een tekortkoming kan niet aan Dating-royale of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

  2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dating-royale geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dating-royale niet in staat is de verplichtingen na te komen.

  3.    Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dating-royale in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

  4.    Dating-royale heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dating-royale zijn verbintenis had moeten nakomen.

  5.    In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

  6.    Zowel Dating-royale als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

  7.    Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dating-royale zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

  8.    Indien Dating-royale ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dating-royale gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 24    Garanties

  1.    De garantie op de producten wordt door EDC.nl verstrekt.

  2.    EDC.nl staat in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  3.    Een door de EDC.nl fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Artikel 25    Onderzoek en reclame

  1.    De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

  2.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Dating-royale gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

  3.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Dating-royale gemeld te worden.

  4.    Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Dating-royale gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

  5.    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

  6.    De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Dating-royale aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Dating-royale nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Dating-royale niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

  7.    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dating-royale binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

  8.    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

  Artikel 26    Aansprakelijkheid

  1.    De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Dating-royale is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dating-royale.

  2.    Dating-royale is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

  3.    Dating-royale is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dating-royale is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dating-royale kenbaar behoorde te zijn.

  4.    Indien Dating-royale aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dating-royale beperkt tot maximaal € 7500 of tot het bedrag waarop de door Dating-royale aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dating-royale overeenkomstig de verzekering draagt.

  5.    De Wederpartij dient de schade waarvoor Dating-royale aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Dating-royale te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

  6.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dating-royale vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

  7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dating-royale of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  Artikel 27    Vrijwaring

  1.    De Wederpartij vrijwaart Dating-royale voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

  2.    Indien Dating-royale door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dating-royale zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dating-royale en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

  Artikel 28    Verjaringstermijn

  1.    Voor alle vorderingen jegens Dating-royale en de door Dating-royale (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

  2.    Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Dating-royale ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

  Artikel 29    Intellectuele eigendom

  1.    Dating-royale behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  2.    Dating-royale behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 30    Geheimhouding

  Zowel Dating-royale als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

  Artikel 31    Privacy en cookies

  1.    De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Dating-royale verstrekt en Dating-royale verzamelt, zal Dating-royale zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

  2.    Dating-royale mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

  3.    Bij het bezoeken van onze website kan Dating-royale informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

  4.    De informatie die Dating-royale verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

  5.    Het is Dating-royale niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

  6.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Dating-royale gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Dating-royale zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dating-royale niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

  7.    De Wederpartij gaat akkoord dat Dating-royale de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

  8.    Dating-royale behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

  Artikel 32    Nieuwsbrief

  1.    De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

  2.    De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

  3.    De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

  4.    De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

  Artikel 33    Beschikbaarheid van de website

  1.    Dating-royale kan niet garanderen dat de website up-to-date, volledig correct functioneert en veilig wordt onderhouden. 

  2.    Dating-royale heeft het recht de website naar zijn eigen zicht aan te passen of te updaten. Indien het een substantiële aanpassing betreft zal Dating-royale de Wederpartij hierover tijdig informeren.

  Artikel 34    Wijziging algemene voorwaarden

  1.    Dating-royale heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  2.    Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

  3.    Dating-royale zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

  4.    De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

  5.    Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dating-royale heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Artikel 35    Toepasselijk recht en geschillen

  1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dating-royale partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  3.    Geschillen tussen Dating-royale en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Artikel 36    Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Dating-royale:             Dating-royale, gevestigd aan Alfons Pieterslaan 2, 8400, te  Oostende België.

  Algemene Voorwaarden:         De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

  Bedrijf:                 De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

  Consument:             De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

  Dienst:                 Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dating-royale voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

  Dienstverlening op afstand:     De overeenkomst tussen de wederpartij en Dating-royale, waarbij in het kader van een door de Dating-royale georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

  Honorarium:             De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

  Koop op afstand:             De overeenkomst tussen de wederpartij en Dating-royale, waarbij in het kader van een door de Dating-royale georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

  Opdracht:             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

  Overeenkomst:             Elke overeenkomst gesloten tussen Dating-royale en de wederpartij.

  Product:             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Dating-royale.

  Tegoedbon:             Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

  Wederpartij:             Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

   

  Vind je de pagina leuk?

  Wil je de pagina met je vrienden delen?